Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2012

5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2013

Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Δ.Σ. τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης έτους 2012, όπως προέκυψαν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. Στη συνέχεια το Δ.Σ., αφού ενημερώθηκε από τον πρ/νο της Οικονομικής Υπηρεσίας αναλυτικά, τόσο για όλους τους λογαριασμούς του Ενεργητικού και του Παθητικού, όσο και όλους τους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων, μετά από συζήτηση ομόφωνα:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης για το έτος 2012, όπως αναλυτικά δίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο .pdf

Attachments:
Download this file (disologismos2012.pdf)disologismos2012.pdf[Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2012]92 kB