Δημοσίευση Προκύρηξης με αριθμ. πρωτ. 2031

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προκηρύσσει μειδoτικό διαγωνισμό για το έργο: "Συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογών ομβρίων υδάτων πόλης Λιβαδειάς έτους 2012" Προυπολογισμού: 6.808,00 (χωρίς ΦΠΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα υδραυλικά.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι 7 (επτά) ημέρες μετά τη δημοσίευση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Δημ. Ι. Περγαντά 4. (Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν έντυπα προσφοράς από την υπηρεσία μας).

Πληροφορίες: Ασ. Μαντζίωρης - Τηλ. 2261026401-2, Fax: 2261027770