Ανθρώπινο δυναμικό

Στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης & Αποχέτευσης Λιβαδειλας εργάζονται 31 άτομα.