Ενημέρωση και εργα απο την ΔΕΥΑ Λιβαδειάς

Η ΔΕΥΑΛ ως μία κοινωφελής επιχείρηση καλείται να ισορροπήσει επάνω σε δύο άξονες που είναι:

Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας οικονομικής κρίσης που συνδυάζεται με μια ευρύτερη μεταρρύθμιση (Καλλικράτης) καθιστά την πορεία της επιχείρησης ακόμα πιο δύσκολη.

Η ένταξη των έργων αυτών της ύδρευσης και αποχέτευσης σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δίνει μεγάλη ώθηση στην πορεία της ΔΕΥΑΛ, αφού ικανοποιεί τόσο το σκοπό λειτουργίας της (κατασκευή των έργων και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών) όσο και τη βιωσιμότητα της με την διασπορά των πηγών εσόδων, δηλαδή την επιχορήγηση των έργων.

Πρέπει ακόμα να αναφερθεί ότι καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για τη μείωση του κόστους διαχείρισης (μείωση διοικητικών και λοιπών εξόδων) αλλά και τη χρήση και εκμετάλλευση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και συστημάτων, όπως είναι τα συστήματα SCADA και τα συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) που βελτιώνουν τόσο την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες αλλά και ταυτόχρονα μειώνουν τις λειτουργικές δαπάνες.

Συμπερασματικά λοιπόν η πορεία της ΔΕΥΑΛ μέσα σε αυτό το δύσκολο ομολογουμένως περιβάλλον δεν καθορίζεται από την τύχη, αλλά είναι προιόν συντεταγμένης πορείας που καθορίζεται από την την γνώση, εμπειρία και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης αλλά και την συνεργασία όλων των μονάδων που απαρτίζουν τη ΔΕΥΑΛ και το Δήμο (Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Σ. Διοκητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ, Διευθυντής, εργαζόμενοι της επιχείρησης), ο συνδυασμός των οποίων προοιωνίζει την καλή και επιτυχή πορεία της επιχείρησης για όφελος όλων των δημοτών που είναι και οι εν δυνάμει μέτοχοι της επιχείρησης.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1. «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Λαφυστίου Δήμου Λιβαδειάς».

Ημερομηνία δημοπρασίας: 6 Σεπτεμβρίου 2011

Περιλαμβάνει την  κατασκευή ολόκληρου του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Λαφυστίου, η σύνδεση των σπιτιών με το δίκτυο και η μεταφορά των λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Λιβαδειάς.

Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε 6.680 μέτρα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.450.000€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

 

2. «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων πόλης Λιβαδειάς (περιοχή Φρουρίου-Ζαγαρά και άλλα σημεία».

Ημερομηνία δημοπρασίας: 27 Σεπτεμβρίου 2011

Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή του Ζαγαρά καθώς και σε άλλες περιοχές εντός της πόλης όπου απαιτείται (π.χ. περιοχή Ν. 751).

Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε 3.800 μέτρα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:1.042.000€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Τα δύο αυτά έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό: 2.492.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ακόμα προβλέπεται δαπάνη ύψους 249.200€ για αρχαιολογικές έρευνες, εάν αυτές απαιτηθούν ανεβάζοντας το συνολικό προϋπολογισμό του μέτρου της αποχέτευσης στα 2.741.200€ χωρίς το ΦΠΑ.

 

ΥΔΡΕΥΣΗ

1. «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης πόλης Λιβαδειάς».

Ημερομηνία δημοπρασίας: Οκτώβριος 2011

Περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης στην πόλη της Λιβαδειάς (κυρίως από αμίαντο) και την αντικατάσταση των συνδέσεων με τα σπίτια.

Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε 7.000 μέτρα και οι συνδέσεις των σπιτιών σε 600.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 645.000€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

 

2. «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Λαφυστίου και οικισμού Τσουκαλάδων».

Ημερομηνία δημοπρασίας: Οκτώβριος 2011

Περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλου του δικτύου ύδρευσης του Λαφυστίου και των Τσουκαλάδων και την κατασκευή των συνδέσεων με τα σπίτια.

Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε 6.446 μέτρα και 250παροχές στο Λαφύστιο και 3.360 μέτρα και 100 παροχές στις Τσουκαλάδες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:589.000€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Τα δύο αυτά έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό: 1.234.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ακόμα προβλέπεται δαπάνη ύψους 123.400€ για αρχαιολογικές έρευνες, εάν αυτές απαιτηθούν ανεβάζοντας το συνολικό προϋπολογισμό του μέτρου της ύδρευσης στα 1.357.400€ χωρίς το ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των εγκεκριμένων έργων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανέρχεται σε: 4.098.600€ (χωρίς το Φ.Π.Α.)

Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στα 931.098€ (ποσοστό 22,72% περίπου)