ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2020

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020, για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., αρχίζει από 3 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2020.    

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@deyalivadias.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς (ΔΕΥΑΛ) Δημάρχου Ιωαν. Περγαντά 4, Τ.Κ 32131, υπόψιν κας Ζητουνιάτη Ελένης. (τηλ. Επικοινωνίας: 22610-26401).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.