ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ»
Εκτιμώμενης αξίας 44.500,00 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς στις 23-04-2019, ώρα 10:00 από την ΔΕΥΑ
Λιβαδειάς.

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού

Attachments:
Download this file (deyal_diktyo_apoxeteusis_koroneias.zip)deyal_diktyo_apoxeteusis_koroneias.zip[ ]8446 kB