ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Η ΔΕΥΑ Λιβαδειάς προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για την: «Επέκταση Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών Ύδρευσης Δήμου Λιβαδειάς».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/05/2019 και ώρα 12:00 και η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 09/05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού

Attachments:
Download this file (deyal_tilemetria.zip)deyal_tilemetria.zip[ ]10218 kB