ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ JCB ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Άρθρο 117 & 327 [Βιβλίο ΙΙ] (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.30 Ν.4412/16)

«Μίσθωση μηχανήματος έργου (τύπου JCB) για το έτος 2017»

Προϋπολογισμού: 38.070,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λιβαδειάς διακηρύσσει τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν. 4412/16 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων : ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) • και θα αφορά τη μίσθωση μηχανήματος έργου (τύπου JCB) με κωδικό CPV: 45500000-2 ,για συντηρήσεις, επισκευές, νέες συνδέσεις κ.λ.π.. (Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού με χειριστή).

δείτε αναλυτικά παρακάτω στο συνημμένο αρχείο .zip όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού

Attachments:
Access this URL (http://www.deyalivadias.gr/upfiles/misthosi_mixanimatos_JCB_2017.zip)misthosi_mixanimatos_JCB_2017.zip[ ]842 kB