ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 117&327 [Βιβλίο ΙΙ] (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.30 Ν.4412/16)

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017" ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

 (άρθρο 125 του 4412/16)

 Προϋπολογισμού: 23.240,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Λιβαδειάς διακηρύσσει τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν. 4412/16 "Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης") και αφορά τη προμήθεια των υγρών καυσίμων που θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ για το έτος 2017.

δείτε αναλυτικά παρακάτω στο συνημμένο αρχείο .zip όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού 

Attachments:
Access this URL (http://www.deyalivadias.gr/upfiles/promitheia_ygron_kausimon_2017.zip)promitheia_ygron_kausimon_2017.zip[ ]1089 kB