Έγκριση απολογισμού Εσόδων - Εξόδων Χρήσης 2015

Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψη του Δ.Σ:

  1. τον Απολογισμό Εσόδων – Δαπανών για το έτος 2015
  2. το άρθρο 5 «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού» του Ν. 1069/80. Στην συνέχεια κλήθηκε στην συνεδρίαση και ο Πρ/νος της Οικονομικής Υπηρεσίας

Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο Πρ/νος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στάμος, ο οποίος εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ. όλους του κωδικούς και τα αντίστοιχα ποσά, τόσο για τα έσοδα όσο και για τις δαπάνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 5 του Ν.1069/80 και την εισήγηση του Πρ/νου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στάμου Αναστάσιου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει τον Απολογισμό Εσόδων – Δαπανών του έτους 2015, όπως αναλυτικά δίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο .pdf

Attachments:
Download this file (7Γ5ΧΟΕΒΜ-ΦΚ7.pdf)7Γ5ΧΟΕΒΜ-ΦΚ7.pdf[Έγκριση απολογισμού Εσόδων - Εξόδων Χρήσης 2015]184 kB