Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων έτους 2014

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2015

Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψη του Δ.Σ. τον Απολογισμό Εσόδων - Δαπανών για το έτος 2014,και κλήθηκε στην συνεδρίαση και ο Πρ/νος της Οικονομικής Υπηρεσίας. Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο Πρ/νος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στάμος, ο οποίος εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ. όλους του κωδικούς και τα αντίστοιχα ποσά, τόσο για τα έσοδα όσο και για τις δαπάνες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Πρ/νου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στάμου Αναστάσιου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει τον Απολογισμό Εσόδων – Δαπανών του έτους 2014, όπως αναλυτικά δίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο .pdf

Attachments:
Download this file (ΩΠ4ΚΟΕΒΜ-ΧΘΚ.pdf)ΩΠ4ΚΟΕΒΜ-ΧΘΚ.pdf[Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων έτους 2014]174 kB