Δελτίο τύπου για τα οικονομικά της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Σε απάντηση – ενημέρωση δημοσίευσης της 8/5/2015 στο viotia.blogspot.gr  με τον τίτλο «Αυτά είναι τα οικονομικά της  Δ.Ε.Υ.Α.Λ», για την πληρέστερη ενημέρωση – διευκρίνιση  των αναγνωστών έχουμε να παρατηρήσουμε τα πιο κάτω:

Κατ’ αρχάς το 2014 η Δ.Ε.Υ.Α.Λ «δεν μπήκε μέσα». Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και επιχορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 171.034,00 €. Για το λόγο αυτό τα χρηματικά της διαθέσιμα αυξήθηκαν από 443.220,24 € στις 31/12/2013 σε 609.094,46 € στις 31/12/2014, όπως παρουσιάζεται στον ισολογισμό της 31/12/2014 («IV. Διαθέσιμα»).

Ακόμη και τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας που αναφέρονται ως τεράστια, είναι μειωμένα σε σχέση με το 2013, 604.238,17 € το 2014 έναντι 711.122,11 € το 2013.

Το ζημιογόνο λογιστικό αποτέλεσμα των 52.511 € προκύπτει γιατί εισέρχονται οι αποσβέσεις, οι οποίες είναι καθαρά λογιστικές δαπάνες, σε αντίθεση με τις επιχορηγήσεις που αφορούν εισπραχθέντα ποσά για την εκτέλεση των έργων.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι μέχρι και τη χρήση 2013 οι ΔΕΥΑ απαλλάσσονταν της φορολογίας εισοδήματος, ενώ από τη χρήση 2014 με τον νέο Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) τα καθαρά κέρδη  της επιχείρησης φορολογούνται για πρώτη φορά με συντελεστή 26% και με επιπλέον προκαταβολή  80% επί του κύριου φόρου για το επόμενο έτος.

Όσον αφορά τις οφειλές παρελθόντων ετών ποσού 922.208 €, αποτελούν συσσωρευμένες οφειλές με έναρξη πλέον των δύο (2) δεκαετιών, οι οποίες αφενός δεν είναι σε θέση να εισπραχθούν και αφετέρου δεν επιτρέπεται η διαγραφή τους από το νόμο (υπάρχει απόρριψη σχετικού αιτήματος από την Γ.Γ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).

Οι οφειλές αυτές έχουν διαμορφωθεί από οφειλές σχολείων κυρίως, εκκλησιών και άλλων δημοτικών – δημόσιων οργανισμών μέχρι το 2010. Από το 2010 και μετά οι οφειλές έχουν σχεδόν σταθεροποιηθεί που σημαίνει ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Λ εισπράττει τους λογαριασμούς. Συγκεκριμένα από 911.121 € το 2010 έχουν διαμορφωθεί στις 922.208 € το 2014.

Απεναντίας η Δ.Ε.Υ.Α.Λ εξυπηρετεί εμπρόθεσμα και χωρίς καμία καθυστέρηση τόσο τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού 246.883 € προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όσο και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού 246.222 € προς Ασφαλιστικά Ταμεία, Δ.Ο.Υ και τους προμηθευτές της. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ δηλαδή δεν χρωστάει σε κανέναν.

Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με το μέλλον και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κριτήρια κερδοφόρων ιδιωτικών επιχειρήσεων που σκοπό έχουν το κέρδος και την διανομή μερίσματος.  Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο με βάση τα λογιστικά της κέρδη αλλά και με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και την εξυπηρέτηση των δημοτών του Δήμου Λεβαδέων, όσον αφορά την παροχή πόσιμου νερού και τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων.

Tέλος και όσον αφορά τα τιμολόγια των λογαριασμών νερού ενημερώνουμε επιπρόσθετα: