Διοίκηση

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) διοικείται από ενδεκαμελές (11) διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν Σύμβουλο, ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου. Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχή και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το 3 αντικείμενο της επιχείρησης.

Πρόεδρος:

 Μερτζάνης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος: Αποστόλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
Μέλη: Δήμου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
Νταντούμη Ιωάννα, Δημοτική Σύμβουλος
Καράβα Χρυσοβαλάντου -Βασιλική (Βάλια), Δημοτική Σύμβουλος 
Τόλιας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
Τουμαράς Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος
  Ευταξίας Χαράλαμπος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΔΕΥΑΛ
  Ψύχας Γεώργιος, εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς
  Καραλή Τριανταφυλλιά, Πολιτικός Μηχανικός, δημότισσα
  Βούλγαρης Αλέξανδρος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, δημότης