ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣYΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο τίτλος της σύμβασης είναι: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»

Προθεσμίες:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού 

Attachments:
Download this file (attachments_DIKTYOAKATHARTON_KYRIAKI.zip)attachments_DIKTYOAKATHARTON_KYRIAKI.zip[ ]4604 kB