ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Κ.Α.Τ.

 1. H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ με έδρα επί της οδού Δημάρχου Γ. Περγαντά 4, ΤΚ 32131 Λιβαδειά προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Κ.Α.Τ», με προϋπολογισμό 385.000,00 (€) ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 385.000,00 (€) ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, επί της οδού Δημάρχου Γ. Περγαντά 4, ΤΚ 32131 Λιβαδειά. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 08-11-2017, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 10/11/2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για έργα κάτω των ορίων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22610-26401, 22610-27591, FAX επικοινωνίας 22610-27770, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Φιλοσοφόπουλος Παναγιώτης και Ζητουνιάτη Ελένη.
 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-11-2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του άρθρου 95 παρ. 2.(α) τού Ν.4412/2016.

δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού 

Attachments:
Download this file (DIAKIRIKSI_KAT_17PROC002058762.pdf)DIAKIRIKSI_KAT_17PROC002058762.pdf[ ]2039 kB
Download this file (FAY_SOLINOSI  KYRIAS  APOCHETEYTIKIS  TAFROY KAT.pdf)FAY_SOLINOSI KYRIAS APOCHETEYTIKIS TAFROY KAT.pdf[ ]779 kB
Download this file (PROKIRIKSI_KAT_17PROC002058498.pdf)PROKIRIKSI_KAT_17PROC002058498.pdf[ ]356 kB
Download this file (PROYPOLOGISMOS ERGOY.pdf)PROYPOLOGISMOS ERGOY.pdf[ ]411 kB
Download this file (SAY_SOLINOSI  KYRIAS  APOCHETEYTIKIS  TAFROY KAT.pdf)SAY_SOLINOSI KYRIAS APOCHETEYTIKIS TAFROY KAT.pdf[ ]1147 kB
Download this file (TECHNIKI  PERIGRAFI.pdf)TECHNIKI PERIGRAFI.pdf[ ]273 kB
Download this file (TEXNIKES_PRODIAGRAFES_PM.pdf)TEXNIKES_PRODIAGRAFES_PM.pdf[ ]756 kB
Download this file (Ε.Σ.Υ.pdf)Ε.Σ.Υ.pdf[ ]936 kB
Download this file (ΕΑΑΔΗΣΥ -ΤΕΥΔ.doc)ΕΑΑΔΗΣΥ -ΤΕΥΔ.doc[ ]182 kB
Download this file (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.pdf)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.pdf[ ]392 kB