Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΥΑΛ 2015 - 2019

Ο κ. Δ/ντης Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ:

  1. Τα άρθρα 203-207 του Ν. 3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α)
  2. Το άρθρο 2 του Π.Δ 89/2011 που τροποποίησε το Π.Δ 185/2007 «Όργανα και Διαδικασίες Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού»
  3. Την παρ. 1 του άρθρου 266, τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 και την περιπτ. Β’ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)
  4. Την υπ’ αριθμ. 41179/04/11/2014 Υ.Α «Περιεχόμενο, Δομή και Τρόπος Υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού » (ΦΕΚ 2970/Β/4.11.2014)
  5. Την υπ’ αριθμ. 292/31-8-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων «Έγκριση Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λεβαδέων»
  6. Το άρθρο 5 «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού » του Ν.1069/80 (ΦΕΚ Α 191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσην Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως »

Το Δ.Σ., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δ/ντη μετά από συζήτηση ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το τεύχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΔΕΥΑ Λιβαδειάς 2015 – 2019 όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο αρχείο .pdf

Attachments:
Download this file (ΩΠΚΧΟΕΒΜ-ΓΝ8.pdf)ΩΠΚΧΟΕΒΜ-ΓΝ8.pdf[Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΥΑΛ 2015 - 2019]875 kB