Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2014

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2015

Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Δ.Σ τον Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης 2014, όπως προέκυψαν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. Στη συνέχεια το Δ.Σ, αφού ενημερώθηκε από τον πρ/νο της Οικονομικής Υπηρεσίας αναλυτικά, όσο για τους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων του Ενεργητικού και του Παθητικού, όσο και όλους τους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων, μετά από συζήτηση ομόφωνα:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης για το έτος 2014, όπως αναλυτικά δίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο .pdf

Attachments:
Download this file (77Α4ΟΕΒΜ-ΩΤΜ.pdf)77Α4ΟΕΒΜ-ΩΤΜ.pdf[Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2014]168 kB