Άρθρα

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2016

7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017

Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 2 ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψη του Δ.Σ: 1. Τις Ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), όπως προέκυψαν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 2. Το άρθρο 5 «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού» του Ν. 1069/80. Στη συνέχεια το Δ.Σ, αφού ενημερώθηκε από τον πρ/νο της Οικονομικής Υπηρεσίας αναλυτικά για τις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για τη χρήση 2016, που η επιχείρησή μας υποχρεούται να εφαρμόζει από το 2015, σύμφωνα με τα Υποδείγματα Β.1.1 και Β.2.1 του Παραρτήματος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 (κατηγορίας μικρών οντοτήτων), μετά από συζήτηση ομόφωνα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης για το έτος 2016, όπως αναλυτικά δίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο .pdf

Attachments:
Download this file (716ΦΟΕΒΜ-ΖΦΗ.pdf)716ΦΟΕΒΜ-ΖΦΗ.pdf[Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2016]1105 kB